به فرانسه بگو | پادکست شماره 1
دسته بندی:
کلمات کلیدی

s’appeler : نامیده شدن

demander à qqun de faire qqch : از کسی خواستن که کاری را انجام دهد

évident : در اینجا یعنی : آسان

prononcer : تلفظ کردن

la lettre : در اینجا یعنی : حرف

l’entourage : اطرافیان

Personne : در اینجا به معنی : هیچ کس

la voisine : همسایه (مونث)

s’écrire : نوشته شدن

mal : بد (قید)

certains : برخی، بعضی

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp