به فرانسه بگو | پادکست شماره 2
دسته بندی:
کلمات کلیدی

se moquer de : مسخره کردن

corriger : تصحیح کردن

en permanence : بصورت دایم

essayer de : تلاش کردن

tout le temps : همیشه، دایم

n’importe où : هرجایی (مهم نیست کجا)

pas encore : هنوز نه

profiter : لذت بردن از چیزی، استفاده کردن

se sentir : احساس کردن

surveiller : نظارت کردن و مراقب بودن

avoir peur de : ترسیدن

la faute : اشتباه، غلط

falloir : بایستن، باید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp