به فرانسه بگو | پادکست شماره 3
دسته بندی:
کلمات کلیدی

 

Faire la valise  : چمدان بستن

Le vol  : پرواز

l’ambassade  : سفارت

bizarre  : عجیب

rentrer  : برگشتن

si c’est pas indiscret  : اگر سوالم خصوصی نیست…

le titre de séjour  : کارت اقامت

Franchement  : واقعا، صادقانه

surréaliste  : سورئالیست

grandir : بزرگ شدن

en sachant que  : با علم به اینکه …

ne pas reconnaitre son enfant  : فرزند خود را به رسمیت نشناختن

la marâtre  : زن بابا، نامادری (معنی منفی دارد)

l’enterrement  : خاکسپاری، دفن

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp