آواتار کاربر

فهیمه اسدی روسی

در دانشگاه تهران زبان و ادبیات فرانسه را آموختم و بعد از آن رشته آموزش زبان را در دانشگاه تربیت مدرس ادامه دادم. پانزده سال است که در فرانسه زندگی می کنم و به ترجمه و تدریس مشغولم.

19 دوره
178 دانشجو